Przedszkole Nr 315
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 315 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wzbogacanego programami własnymi nauczycielek zatwierdzanymi w trybie przewidzianym przepisami prawa.

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych placówki, a w szczególności:

1.     zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie ich pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2.     zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

3.     stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

4.     współpracuje z rejonową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 9,

5.     zatrudnia specjalistów (logopeda, nauczyciel terapii pedagogicznej i terapeuta SI).

Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci i potrzeb środowiska z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny , a w szczególności:

1.     stymuluje rozwój dzieci,

2.     otacza dzieci opieką psychologiczną,

3.     ułatwia kontakt z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

4.     przyzwyczaja do racjonalnego trybu życia

W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom pomoc psychologiczną i pedagogiczną poprzez:

·         diagnozowanie środowiska wychowanków,

·         rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb każdego dziecka i umożliwianie ich zaspokajania,

·         rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

·         wspieranie dziecka uzdolnionego, wspieranie dziecka z trudnościami,

·         podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczo – dydaktycznego przedszkola,

·         prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród przedszkolaków, nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) dziecka,

·         wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne, dostosowywanie wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

W przedszkolu, w miarę potrzeb jest organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka.

 

 

 
 
Wprowadził Maksymiuk-Trompka Danuta (Przedszkole nr 315) 15-02-2021
Aktualizujący Warmińska Hanna (Przedszkole nr 315) 02-03-2021
Zatwierdzający Warmińska Hanna (Przedszkole nr 315) 02-03-2021
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-03-2021
Liczba odwiedzin: 135