Przedszkole Nr 315
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 315 > Menu Podmiotowe > Struktura organizacyjna > Organizacja

Organizacja

  Drukuj
 

 

Organizacja przedszkola

 

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

Praca przedszkola prowadzona jest na podstawie arkusza organizacji na dany rok szkolny.


Arkusz organizacji przedszkola określa:

1) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;

2) imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz liczbę godzin prowadzonych przez nich zajęć;

3) liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego;

4) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze.


Arkusz organizacji przedszkola poza informacjami, o których mowa powyżej, określa
w szczególności:

 

1) liczbę oddziałów;

 

2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

 

3) tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jeżeli takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone;

 

4) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

 

5) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

 

 

Dyrektor przedszkola przekazuje arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu przedszkole.

Organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.

 

Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu określają rodzice (prawni opiekunowie) przy zapisywaniu dziecka do przedszkola (adnotacja w karcie)

Szczegółowe kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola określają odrębne przepisy.

Przyjmowanie dzieci do przedszkola usprawnia elektroniczny system rekrutacji - ewidencji podań i wspomagania zapisu.

System elektronicznej ewidencji podań dotyczy dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 38 Prawa Oświatowego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Dzieci już uczęszczające do przedszkola nie uczestniczą w zapisie elektronicznym. Rodzice składają deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Biuro Edukacji.

Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu, mogą zgłosić się do przedszkola pierwszego wyboru, gdzie dyrektor umożliwi im zapis elektroniczny.

 

Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci :

1.      dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,

2.      dzieci matek lub ojców , wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy,

3.      dzieci z rodzin zastępczych,

4.      dzieci z rodzin wielodzietnych.


Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju niesprawności.

Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekroczyć 25 dzieci.

Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu na rok 2020/2021 wynosi 125.
W placówce funkcjonuje  pięć  oddziałów dziecięcych.

 


Do realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkole posiada

 

1.      sale dla poszczególnych grup

2.      salę gimnastyczną ze sprzętem do realizacji terapii SI

3.      szatnie dla dzieci

4.      gabinet logopedyczny

5.      gabinet terapii pedagogicznej

6.      pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,

7.      kuchnię z zapleczami.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału.

Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

Przedszkole, w miarę możliwości, zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie sal dziecięcych i ogrodu przedszkolnego.

Przedszkole organizuje dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań, potrzeb oraz możliwości i umiejętności, jakimi dysponują dzieci.

Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie programu wychowania przedszkolnego Zgodnie z zapisami art. 22a nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola program wychowania przedszkolnego. Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do program/ programy do realizacji z danym roku szkolnym.

 

 

 

 

 

 
 
Wprowadził Maksymiuk-Trompka Danuta (Przedszkole nr 315) 15-02-2021
Aktualizujący Warmińska Hanna (Przedszkole nr 315) 02-03-2021
Zatwierdzający Warmińska Hanna (Przedszkole nr 315) 02-03-2021
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-03-2021
Liczba odwiedzin: 230