Przedszkole Nr 315
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 315 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Przepisy regulujące postępowanie

Przepisy regulujące postępowanie

  Drukuj
 

Przedszkole działa na podstawie:

·         Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016

·         Statutu Przedszkola nr 315

Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Przedszkola nr 315 w Warszawie z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

 

Na podstawie art. 157 ust 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz.U z 2020 r. poz. 910 ze zm.), Uchwały nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dn.9 lutego 2017 r. ze zm.

zarządza się co następuje

§ 1

Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola nr 315 w Warszawie na rok szkolny 2021/2022, zwaną dalej Komisją w składzie:

1.      Danuta Maksymiuk - Trompka

2.      Beata Ostrowska

3.      Milena Szulc

§ 2

Na przewodniczącego Komisji wyznacza się Danutę Maksymiuk – Trompkę.

§ 3

1. Zadania Komisji określają art. 157 ust.2 i art. 158 ust. 1-5 i 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

2. Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej ma prawo zażądać dokumentów potwierdzających oświadczenia lub zwrócić się do burmistrza właściwego ze względu na zamieszkanie dziecka o potwierdzenie tych oświadczeń.

§ 4

Harmonogram pracy komisji rekrutacyjnej

1.      Do 1 marca 2021 r. - powołanie Komisji i wyznaczenie przewodniczącego Komisji.

2.      Od 2 marca do 25 marca 2021 r. - weryfikacja przez Komisję wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.      Od 8 kwietnia do 9 kwietnia 2021 r. - ustalanie kolejności przyjęć. Komisja ustala w SYSTEMIE kolejność przyjęć.

4.      9 kwietnia 2021 r. - przewodniczący Komisji zgłasza dyrektorowi przedszkola zakończenie etapu ustalania kolejności.

5.      23 kwietnia 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

6.      4 maja 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

7.      od 4 maja do 1 czerwca 2021 r. - procedura odwoławcza - przyjmowanie wniosków rodziców, sporządzanie uzasadnień odmowy przyjęcia.

8.      Od 16 czerwca do 22 czerwca 2021 r. weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

9.      24 czerwca 2021 r. ustalanie kolejności przyjęć. Zgłoszenie dyrektorowi zakończenia etapu ustalania kolejności przyjęć.

10.  25 czerwca 2021 r. podanie do publicznej wiadomości dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej.

11.  2 lipca 2021 podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022.

§ 7

Zarządzenie zostaje umieszczone na tablicy informacyjnej w przedszkolu oraz na stronie BIP Przedszkola nr 315 w Warszawie.

 
 
Wprowadził Maksymiuk-Trompka Danuta (Przedszkole nr 315) 15-02-2021
Aktualizujący Warmińska Hanna (Przedszkole nr 315) 02-03-2021
Zatwierdzający Warmińska Hanna (Przedszkole nr 315) 02-03-2021
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 02-03-2021
Liczba odwiedzin: 152